Luyện thi Violympic – phân tích bài văn

 Luyện thi Violympic lớp 5 phân tích bài văn nưốc Văn Lang có ông Cao Lỗ, một nhân vật nổi tiếng vùng Cổ Loa, tục gọi là Đô Lỗ vì có lẽ ông rất giỏi võ, giỏi vật. Truyện dân gian kể rằng, khi vua Hùng đã hết vai trò, Cao Lỗ đã khuyên vua nhường ngôi cho Thục Phán. Ngày vua Hùng nhường ngôi hôm ấy là ngày 6 tháng Giêng, sau trở thành ngày hội truyền thống của cổ Loa. Dân gian có câu:

“Chết thì bỏ con bỏ cháu, sống không bỏ mông sáu tháng Giêng”.

Thục Phán lên ngôi vua, hiệu là An Dương Vương đặt tên nưốc là Âu Lạc. Nhà nưốc Âu Lạc tuy tổ chức còn sơ sài nhưng vẫn kê thừa và phát triển bộ máy thống trị vốn đã hình thành từ thòi Hùng Vương (Lạc vương, Lạc hầu, Lạc tư ống, Bồ chính…). Giúp việc An Dương Vương có tướng quân Cao Lỗ phụ trách bộ binh, tướng quân Lạc hầu phụ trách thủy binh…

>>Xem đầy đủ các môn học

 

Sau khi Thục An Dương Vương lên ngôi, chính Cao Lỗ là người khuyên nhà vua dời đô xuống đồng bằng. Rồi

Ông hăm hở đi tìm đất đóng đô, sau đó lại giúp vua trông nom việc xây dựng thành cổ Loa. Cũng chính Cao Lỗ là người đã hiến kê cho vua Thục xây dựng nên kỳ công đó.

Nhưng một điều quan trọng nữa, Cao Lỗ còn là người sáng chê ra nỏ liên châu, bắn một lần được nhiều phát mà các mũi tên đều bịt đồng sắc nhọn, sử sách cũ đã thần thánh hóa gọi thứ vũ khí lợi hại ấy là “Linh quang thần cơ”. Sách Lĩnh Nam chích quái chép rằng: “Cứ đem nỏ ra chĩa vào quăn giặc là chúng không dám đến gần”.

Tại thành cổ Loa, hàng vạn quân sĩ dưối quyền chỉ huy của tướng quân Cao Lỗ, ngày đêm tập bắn nỏ. Vua An Dương Vương cũng thường tới xem tập bắn trên “Ngự xa đài”, dấu vết nay vẫn còn (góc đông bắc ngoài thành nội).

Là người phát minh lại là người có tài bắn nỏ, nên dân gian thường gọi Cao Lỗ bằng cái tên thân yêu là Ông Nỏ. Ong Nỏ được vua Thục tin cậy, cử làm tướng trâxi giữ cửa Bắc, vị trí xung yếu nhất của thành cổ Loa.

Khi Triệu Đà cho quân xầm lược nước Ảu Lạc, chúng đã bị các tay nỏ liên châu của Ong Nỏ bắn tên ra như mưa, thây chết đầy nội. Chúng hoảng hốt phải lui binh tháo chạy.

Đương thời, nỏ liên châu trở thành thứ vũ khí thần dũng vô địch của nước Âu Lạc. Triệu Đà bèn dùng xảo kê cầu hòa, rồi cho con trai là Trọng Thủy cầu hôn vối Mỵ Châu, để có cơ hội đánh cắp bí mật vũ khí.

Ông Nỏ cực lực can gián vua, nhưng An Dương Vương không nghe. Đã thê lại còn tin lời gièm pha của Lạc hầu, ngày càng đối xử tệ bạc làm cho Ông Nỏ phải bỏ kinh thành mà đi. Quả nhiên, chẳng bao lâu, Trọng Thủy đã thực hiện được âm mưu thâm độc và quân Triệu đã kéo sang đánh phá cổ Loa. Vua Thục phải bỏ thành mà chạy. Bấy giờ, Ông Nỏ nghe tin cũng trở vê cổ Loa để cứu vua nhưng thế trận tan vỡ không còn cứu nổi, ông đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất kinh thành mà ông đã bỏ bao công lao và tâm huyết để xây dựng, giữ gìn.

Truyền thuyết dân gian kể rằng khi bị thương nặng ở cổ, Ông Nỏ đã buộc lại và thúc ngựa chạy tới Ái Mộ (xã Bồ Đề, huyện Gia Lâm) nghỉ một lát, rồi lại tiếp tục chạy về vùng quê Bình Than, Lục Dầu, được ít lâu sau thì mất.

Tại Ái Mộ, Gia Lâm, tại xã Quảng An, Từ Liêm, Hà Nội, và tại quê hương Bình Than… đều có đền thờ Cao Lỗ. Ngay tại thành cổ Loa cũng có một ngôi miếu nhỏ thò Ông Nỏ. Trước đây hàng năm đến ngày “đóng đám thờ thần”, dân Bình Than lại mở hội có đua thuyền, đánh phết và các trò múa hát vui chơi để tưởng niệm người anh hùng sáng tạo và quả cảm trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

Cao Lỗ là một anh hùng sáng tạo văn hóa, là một biểu tượng hùng hồn của trí tuệ và sức mạnh Việt Nam ngay từ buổi đầu dựng nước, dựng đô.

2 thoughts on “Luyện thi Violympic – phân tích bài văn

  1. Pingback: LÝ THƯỜNG KIỆT VỚI BẢN "TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP" BẤT HỦ

  2. Pingback: HỒ XUÂN HƯƠNG - BÀ CHÚA THƠ NỒM

Add Comment